Hu?ng d?n cách soi c?u lô d? 2

N?i dung[?n di]
  • Cách soi c?u lô d? 2
  • Bí kíp b?t t?ng d?
  • B?t lô theo c?u

Cách soi c?u lô d? 2

Soi c?u lô d? 2 chu?n xác
Cách soi c?u lô d? 2

Vào ngày d?u tu?n, thông thu?ng các c?u lô d? d?u m?i b?t d?u ch?y sau khi gãy nh?p vào th? 7, Ch? Nh?t nên l?i khuyên cho anh em là choi nh? nhàng, v?a dánh v?a “nghe ngóng”.

Ngày th? 2 cung là ngày quy?t d?nh l?i choi cho c? tu?n nên d?c k? nh?ng tuy?t chiêu du?i dây là m?t cách d? thành công.

Bí kíp b?t t?ng d?

  • PP 1: Anh em l?y s? d?u tiên c?a gi?i d?c bi?t ngày th? 2 làm t?ng d?, n?u dánh ngay ngày hôm say thì t? l? n? là 75%. Ð? ch?c an nh?t thì nuôi t?ng này trong 7 ngày, t? l? n? là 95%.

Ví d?: Th? 2, ngày 30/09/2024, GÐB là 91964, ta l?y t?ng 9 d? nuôi tu?n. K?t qu? 2 ngày sau, ngày 02/10/2024 GÐB n? 23881.

  • PP 2: L?y s? gi?a GÐB ngày th? 2 làm t?ng d? nuôi tu?n.

Ví d?: Th? 2 ngày 29/7/2024 GÐB v? 79918, ta l?y t?ng 9 nuôi và k?t qu? ngày 31/7/2024 d? v? 56690.

B?t ch?m d? th? 2

L?y s? gi?a GÐB th? 2 làm ch?m dánh tu?n, ch?c ch?n choi ch? có lãi.

Ví d?: Th? 2 ngày 29/7/2024 GÐB v? 79918, ta l?y ch?m 9 nuôi trong tu?n và k?t qu? là ngày 31/07/2024 GÐB n? 56690.

Cách b?t kép th? 2

  • PP 1: N?u gi?i 7 ngày th? 2 ra d?ng kép thì anh em s? nuôi kép trong tu?n dó. Ðây là cách b?t kép lô d? don gi?n nhung r?t hi?u qu?.

Ví d?: Th? 2 ngày 15/7/2024 gi?i 7 v? kép 11 thì ta nuôi kép b?ng kép l?ch trong tu?n. K?t qu? ngày hôm sau 16/7/2024 d? n? 68355.

  • PP 2: Hai s? d?u GÐB v? kép thì dây là d?u báo d? kép s?p n? d?y nhé, nuôi 7 ngày s? an t?i 95%.

Ví d?: Th? 2 ngày 7/10/2024 d? v? 94200 thì ta ti?p t?c nuôi kép. Tuy nhiên do kép 00 v?a n? nên chúng ta d?i 2 ngày sau m?i vào nuôi. K?t qu? th? 2 tu?n sau ngày 14/10/2024 d? v? 64511.

N?u th?y kép xu?t hi?n ? d?u GÐB và gi?i 7 thì 90 % kép n? d? trong 3 ngày sau dó, anh em nên nh? k? d? san du?c BTÐ nhé.

Soi c?u lô tô mi?n b?c

Soi c?u lô ngày Th? 2 cung khá k? công và ph?i là nh?ng ngu?i có nhi?u kinh nghi?m, d?u tu nhi?u th?i gian m?i tìm du?c s? chu?n nh?t.

C?u ngày Th? 2 thu?ng du?c s? d?ng b?i nó thu?ng ti?p n?i t? nh?ng quy lu?t cu?i tu?n và th?i gian an ng?n nên t? l? n? ti?p cao hon. Cách b?t lô du?c các tay b?c lão luy?n hé m? nhu sau:

C?u lô theo b?c nh?

nha-cai-debet-cta3 Bí Kíp Choi Lô Ð? nha-cai-debet-cta4

nha-cai-debet-cta3 KQXS & Choi Lô Ð? Tr?c Tuy?n nha-cai-debet-cta4

Soi c?u lô d? 2 chu?n xác
Soi c?u lô d? 2 chu?n xác

Theo kinh nghi?m c?a các b?c ti?n b?i thì con lô 32, 33 r?t hay ra vào ngày th? 2 và th? 3. Anh em nên d?a vào t?n su?t loto d? b?t du?c con này.

N?u lô 32, 33 dã n? 3 ngày tru?c dó thì ta b? và chuy?n sang choi bóng s? 38, 83 và 88 d? choi ngày.

N?u 32, 33 gan thì b? qua ngay, không c?n suy nghi vì lô gan r?t khó doán d?nh.

Tru?ng h?p lô 32, 33 ra d?u nhung 4 – 6 ngày chua ra thì choi khung 3 ngày s? ch?c th?ng.

B?t lô theo gi?i d?c bi?t

GÐB r?t th? 2 r?t d? d? b?t lô ngày cùng nhu lô nuôi trong tu?n.

  • PP 1: B?t lô theo t?ng các ch? s? gi?i d?c bi?t, k?t qu? bao nhiêu thì ta l?y dó làm BTL.

Ví d?: Th? 2 ngày 2/9/2024 GÐB v? 40725 ta có 4 + 0 + 7 + 2 + 5 = 18. Ngày hôm sau 3/9/2024 lô 18 n? tung b?ng.

  • PP 2: B?t l?i con d? v?a ra hay còn g?i là b?t lô roi t? d?. N?u choi ngày thì không nên dùng thu?ng xuyên nhung có th? ch?n nuôi BTL trong 7 ngày s? ch?c th?ng.

Ví d?: Th? 2 ngày 16/9/2024 GÐB v? 03797 ta l?y con 03 nuôi thì ngày 2 ngày sau vào th? tu lô 03 cung xu?t hi?n.

  • PP 3: L?y con d?u GÐB d? choi trong tu?n.

Ví d?: Th? 2 ngày 23/9/2024 GÐB v? 92329 thì ta choi l?i con 92. K?t qu? ngày 24/9/2024 lô 92 n? 2 nháy, ngày 25/9/2024 l?i có lô 92 xu?t hi?n và nó còn n? ti?p thêm 2 ngày liên ti?p n?a m?i k?t thúc chu k?.

B?t lô theo c?u

C?u lô roi:

C?u lô ngày th? 2 khá d?c bi?t và hay có lô roi l?i. Anh em ch? c?n n?m b?t du?c quy lu?t lô roi là có th? san duoc ngay BTL, STL chu?n dét d? choi.

Ví d?: ngày 30/9/2024, ta xét th?y lô 15 ra 2 nháy và theo th?ng kê loto thì lô này nh?p di khá ?n, không có d?u hi?u gan nên quy?t d?nh choi ti?p c? c?p 15, 51. K?t qu? ngày 01/10/2024 lô 15 n? 2 nháy.

C?u gi?i 7:

V?i gi?i 7 thì có nhi?u cách b?t lô nhu sau: ghép d?u ho?c duôi các gi?i lô v?i nhau, n?u s? d?u tiên và s? cu?i cùng gi?i 7 trùng nhau thì ghép v?i s? gi?a gi?i d?c bi?t.

Ví d?: ngày 22/7/2024 gi?i 7 có lô 03, 29, 27, 79 thì ta ghép thành 02, 22, 27. K?t qu? ngày 23/7/2024 n? hai nháy lô 22.

B?t lô theo v? trí dang an thông:

D?a vào các ph?n m?m h? tr?, n?u th?y v? trí nào dang an thông trên b?ng KQXS ngày th? 2 cách dánh lô d? ngày và chua quá dài thì nên b?t ngay s? theo c?u dó làm BTL. Các c?u này thu?ng ng?n, dôi khi tìm th?y thì l?i gãy nh?p nên anh em c?n ph?i có kinh nghi?m và k?t h?p nhi?u y?u t? khác d? ch?n.

Sau khi d?c d?n dây anh em dã t? tin v? cách soi c?u lô Mi?n B?c ngày Th? 2 hay chua? N?u còn lan tan thì hãy vào m?c cách soi c?u chu?n d? h?c thêm các tuy?t k? khác và hoàn thi?n phuong pháp cá nhân c?a mình nhé.

Th? gi?i s? h?c bao la v?i vô vàn quy lu?t v?n d?ng nên anh em cung ph?i linh ho?t và h?c h?i không ng?ng d? di tru?c, dón d?u và thành công trong tuong lai.